Valitut rajaukset: Rakennusarkkitehti Poista rajaukset
5N00EK77-3012
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3012
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5R00BF24-3015
Kirjallisuus: Luentomoniste, nimetyt KH-kortit ja tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, tuntiharjoitukset, harjoitustyö, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BI07-3010
Opintojakso voidaan mahdollisesti järjestää projektiopintoina. Silloin maksimi toteutuksen ryhmäkoko on 20 opiskelijaa.