Valitut rajaukset: Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00CL84-3109
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00CL88-3109
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5R00BF24-3012
Kirjallisuus: Luentomoniste, nimetyt KH-kortit ja tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, tuntiharjoitukset, harjoitustyö, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BI07-3009
Opintojakso voidaan mahdollisesti järjestää projektiopintoina. Silloin maksimi toteutuksen ryhmäkoko on 20 opiskelijaa.
5R00CK17-3005
Opintojakso harjoitukset kytkeytyvät lukuvuoden projektityöskentelyyn. Laskennan harjoitukset tehdään suunnittelun alussa ja lopussa. Tästä syystä opintojakso jakaantuu koko lukuvuodelle.