Valitut rajaukset: Rakennusarkkitehtikoulutus Poista rajaukset
5B00BL04-3017
Kirjallisuus: Opintomoniste, Hannu Outinen: Statiikka tekniikan opiskelijoita varten osat 1 ja 2,Tapio Salmi: Statiikka Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu, etätehtävät, laskuharjoitukset ,harjoitustyö, välikokeet ja tentti
5R00BF24-3007
Kirjallisuus: Luentomoniste, nimetyt KH-kortit ja tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, tuntiharjoitukset, harjoitustyö, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BI07-3005
Opintojakso voidaan mahdollisesti järjestää projektiopintoina. Silloin maksimi toteutuksen ryhmäkoko on 20 opiskelijaa.
5R00CJ97-3004
Opintojakso on tarkoitettu toteutettavaksi kansainvälisten ja suomalaisten opiskelijoiden yhteisprojektina. Opintojakson yksityiskohtainen toteutus riippuu vaihto-opiskelijoiden määrästä.