Valitut rajaukset: Rakennustekniikka Poista rajaukset
5N00BE54-3069
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5R00BD63-3022
Kirjallisuus: Jääskeläinen Raimo: Pohjarakennuksen perusteet, Tammertekniikka 2009 ja luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto. Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, laboratoriotyöt (ryhmiin jako), itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti.
5R00BE68-3007
Kirjallisuus: Raimo Vuolio, Räjäytystyöt 2001, VNp Räjäytys- ja louhintatyön järjestystyöohjeista, panostaja-asetus, Forcit Oy:n tuotetiedot ja opintojakson alussa nimettävä muu aineisto. Opetusmenetelmät: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitukset, harjoitustyöt, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, kenttätyöskentely (sis. opintoretket) ja luennot. Esitiedot: Geotekniikka, pohjarakennus
5R00BE72-3006
Kirjallisuus: Opintomoniste Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, demonstraatiot, esitelmät, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset Esitiedot: Geotekniikka,
5R00BE94-3005
Kirjallisuus: Luentomoniste, sopimusehdot, verkko aineistot. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, ryhmätyöt, tuntiharjoitukset, tentti sekä harjoitustyö.
5R00BE96-3005
Kirjallisuus: Opintojaksolla jaettava moniste, Enkovaara & Haveri & Jeskanen: Rakennushankkeen kustannushallinta, rakennusalan työehtosopimus. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, ryhmätyöt, tuntiharjoitukset, vierailuluennot, tentti sekä harjoitustyö.
5R00BF05-3014
Kirjallisuus: Luentomonisteet, nimetyt Rt-kortit. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti.