Valitut rajaukset: TAMK EDU Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Yksikkö
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
3H00CK46-3020
Opintojaksokokonaisuus (15 op) muodostuu Opinnäytetyön käynnistäminen (5 op) ja Opinnäytetyön raportointi (10 op) -opintojaksoista. Opintokokonaisuuden numeraalinen arvio merkitään Opinnäytetyön raportointi opintojaksolle.
3H00DM72-3001
Korvaavuus: 2 opintopistettä opintojaksosta Maailmantalouden haasteet 3H00CU45
3H-351-3022
Opiskelija voi suorittaa 30 opintopisteen laajuisen harjoittelun ohjatusti tai hyväksilukea harjoittelun aiempiin korkeakouluopintoihin sisältyneellä harjoittelulla tai aikaisemmalla alan osaamisella, joka on tradenomien työtehtävien tasoista. Nuorten koulutus: ohjattu harjoittelu on pääsääntöisesti päätoimista ja täysipäiväistä, ja se voidaan suorittaa enintään kahdessa erässä. Suoritusjakson tulee olla vähintään 1 kk:n pituinen. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelijan tulee osallistua harjoitteluorientaatioon ja hyväksyttää harjoittelupaikka ohjaajallaan. Harjoittelusta laaditaan kirjallinen sopimus. Harjoitteluajalta opiskelija kirjoittaa viikkomuistiota sekä alku- ja loppuraportin. Harjoitteluun kuuluu oppimistehtävä, jonka sisällöstä sovitaan ohjaajan kanssa. Aikuiskoulutus: Edellä mainittujen harjoittelun suoritustapojen (ohjattu harjoittelu tai sen suorittaminen aikaisemmalla osaamisella) lisäksi aikuisopiskelija, joka työskentelee opintojensa aikana alan työtehtävissä, voi suorittaa harjoittelun kirjoittamalla itsearviointiraportin opintojen loppuvaiheessa. Oikeudellisen asiantuntijuuteen opintojaan suuntaavan opiskelijan on suoritettava vähintään puolet harjoittelusta suuntautumisensa mukaisissa työtehtävissä.
5R00BF20-3006
Kirjallisuus: Luentomoniste, Isännöitsijän käsikirja, voimassaoleva asunto-osakeyhtiölaki ja -asetus sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, tunneilla tehtävät harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi.
7S-4-3030
Avoin myös kv-vaihto-opiskelijoille.
L4163-3007
Opinnot luetaan täysimääräisenä hyväksi, jos opiskelija aloittaa ammatillisen opettajankoulutuksen Tampereen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.
N-KV572-3044
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Tabula-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.