Valitut rajaukset: TAMK EDU Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Yksikkö
Ilmoittautuminen
5R00BF20-3006
Kirjallisuus: Luentomoniste, Isännöitsijän käsikirja, voimassaoleva asunto-osakeyhtiölaki ja -asetus sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, tunneilla tehtävät harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BF20-3008
Kirjallisuus: Luentomoniste, Isännöitsijän käsikirja, voimassaoleva asunto-osakeyhtiölaki ja -asetus sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, tunneilla tehtävät harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi.
3H-336-3020
osa opetuksesta voidaan toteuttaa englannin kielellä jos mukana esim. vaihto-opsikelijoita
3H-336-3024
osa opetuksesta voidaan toteuttaa englannin kielellä jos mukana esim. vaihto-opsikelijoita
3H-351-3022
Opiskelija voi suorittaa 30 opintopisteen laajuisen harjoittelun ohjatusti tai hyväksilukea harjoittelun aiempiin korkeakouluopintoihin sisältyneellä harjoittelulla tai aikaisemmalla alan osaamisella, joka on tradenomien työtehtävien tasoista. Nuorten koulutus: ohjattu harjoittelu on pääsääntöisesti päätoimista ja täysipäiväistä, ja se voidaan suorittaa enintään kahdessa erässä. Suoritusjakson tulee olla vähintään 1 kk:n pituinen. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelijan tulee osallistua harjoitteluorientaatioon ja hyväksyttää harjoittelupaikka ohjaajallaan. Harjoittelusta laaditaan kirjallinen sopimus. Harjoitteluajalta opiskelija kirjoittaa viikkomuistiota sekä alku- ja loppuraportin. Harjoitteluun kuuluu oppimistehtävä, jonka sisällöstä sovitaan ohjaajan kanssa. Aikuiskoulutus: Edellä mainittujen harjoittelun suoritustapojen (ohjattu harjoittelu tai sen suorittaminen aikaisemmalla osaamisella) lisäksi aikuisopiskelija, joka työskentelee opintojensa aikana alan työtehtävissä, voi suorittaa harjoittelun kirjoittamalla itsearviointiraportin opintojen loppuvaiheessa. Oikeudellisen asiantuntijuuteen opintojaan suuntaavan opiskelijan on suoritettava vähintään puolet harjoittelusta suuntautumisensa mukaisissa työtehtävissä.
3H00CK46-3020
Opintojaksokokonaisuus (15 op) muodostuu Opinnäytetyön käynnistäminen (5 op) ja Opinnäytetyön raportointi (10 op) -opintojaksoista. Opintokokonaisuuden numeraalinen arvio merkitään Opinnäytetyön raportointi opintojaksolle.
3H00DM46-3001
Opintojakso vastaa kirjanpidon perusopintoja joko liiketalouden päivä- tai monimuototutkinnoissa seuraavasti: • Liiketalous, päiväopinnot, korvaa seuraavat opintojaksojen osat (firman kirjanpitoon pitää silti osallistua) - Toimiva firma 3H-302, kirjanpito 3 op - Kannattava firma, kirjanpito 1 op - Firman kehittäminen, kirjanpito 1 op • Liiketalous, monimuoto-opinnot, myyntiosaaminen, korvaa seuraavat osat - Business Canvas ja ansaintamallit 3H00CU30, kirjanpito 1,5 op - Talousinformaation tuottaminen ja tulkinta 3H00CU34 , kirjanpito (Fennoa) ja tilinpäätös 4 op
3H00DM72-3001
Korvaavuus: 2 opintopistettä opintojaksosta Maailmantalouden haasteet 3H00CU45
5N00BE52-3115
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.