Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5R00BF05-3014
Kirjallisuus: Luentomonisteet, nimetyt Rt-kortit. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti.
5R00BF08-3023
Koko harjoittelu 30 op kirjataan opintorekisteriin, kun kaikki harjoitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. Harjoittelun osasuoritukset Harjoittelun valmennus, Harjoittelu 1,2 ja 3 eivät kirjaudu todistukseen.
5R00BF16-3006
Opetusmenetelmät: Projektityöskentely, tentti pidetään tarvittaessa. Opetuskieli: Suomi.
5R00BF18-3007
Luentomateriaali ilmoitetaan kurssin alussa
5R00BF24-3014
Kirjallisuus: Luentomoniste, nimetyt KH-kortit ja tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, tuntiharjoitukset, harjoitustyö, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BH71-3006
Kirjallisuus: Luentomoniste ja Manner: Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös (tuorein painos) sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BI05-3006
Kirjallisuus: Luentomoniste sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BI06-3007
Kirjallisuus: Ratu-aineisto ja tapauskohtaisesti sovittava kirjallisuus. Opetusmenetelmät: yhteistoiminnallinen oppiminen, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitustyöt, raportti/työselostus, ryhmäopiskelu, ongelmalähtöinen opiskelu, projektityöskentely ja loppuseminaari.
5R00BI07-3009
Opintojakso voidaan mahdollisesti järjestää projektiopintoina. Silloin maksimi toteutuksen ryhmäkoko on 20 opiskelijaa.
5R00BI08-3006
Opetusmenetelmät: Projektityöskentely, tentti pidetään tarvittaessa.
5N00BE53-3105
Esitietovaatimukset: Suoritettu Tekniikan englanti 1 tai vastaavat tiedot. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE57-3059
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %