Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5R00BF05-3014
Kirjallisuus: Luentomonisteet, nimetyt Rt-kortit. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti.
5R00BF08-3020
Koko harjoittelu 30 op kirjataan opintorekisteriin, kun kaikki harjoitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. Harjoittelun osasuoritukset Harjoittelun valmennus, Harjoittelu 1,2 ja 3 eivät kirjaudu todistukseen.
5R00BF16-3006
Opetusmenetelmät: Projektityöskentely, tentti pidetään tarvittaessa. Opetuskieli: Suomi.
5R00BF18-3007
Luentomateriaali ilmoitetaan kurssin alussa
5R00BF24-3014
Kirjallisuus: Luentomoniste, nimetyt KH-kortit ja tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, tuntiharjoitukset, harjoitustyö, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BF33-3005
Kirjallisuus: Liimapuu käsikirja, RIL (Puurakenteiden suunnitteluohje). Kurssiin kuuluu oppitunteja, mitoitusharjoituksia, harjoitustyö sekä itsenäistä työskentelyä. Demonstraatioita laboratoriossa. Opetuskieli suomi.
5R00BH38-3005
Edeltävät opinnot: Statiikka, Lujuusoppi, Statiikan jatkokurssi ja Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi Kirjallisuus: Luentomoniste, Matti Hakala, Lujuusopin elementtimenetelmä, Hannu Outinen Lujuusopin elementtimenetelmän käyttö Opetusmenetelmät Aktivoiva luento, itsenäinen opiskelu, etätehtävät, harjoitukset ja tentti.
5R00BI08-3006
Opetusmenetelmät: Projektityöskentely, tentti pidetään tarvittaessa.
5R00BN61-3005
Kurssiin kuuluu oppitunteja, mitoitusharjoituksia ja itsenäistä työskentelyä. Opetuskieli suomi.
5N00BE57-3057
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %