Valitut rajaukset: Tamk, ammatillinen opettajankoulutus (TAOKK) Poista rajaukset
1L00BZ85-3070
Osaamisen arviointi: Kaikkiin osaamisalueisiin kuuluu a) opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvoky-symysten pohtiminen ja perusteleminen, b) eettisesti vastuullinen toiminta erilaisissa ympäristöissä sekä c) vastuun ottaminen opiskelijoiden identiteettityön tukemisesta ja ammattiin kasvattamisesta omalla koulutusalalla. Seminaari 1 Kuvaileva osaaminen Opettajaopiskelija - esittää teoreettisen ja kokemukseen perustuvan tiedon omina kokonaisuuksinaan - reflektoi tekemiään havaintoja ja tunnistaa omia tietämisen ja osaamisen tarpeitaan Soveltava osaaminen Opettajaopiskelija - yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja havaintoihin - reflektoi havaintojaan, toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioi niiden merkitystä omalle tietämiselleen ja osaamiselleen Integroitunut osaaminen Opettajaopiskelija - kehittää uusia tarkastelukulmia integroimalla teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa - reflektoi oman toiminnan ja kokemusten lisäksi erilaisia toimintakäytänteitä, kokonaisuuksia ja strategioita sekä kehittää ja muuttaa niitä tavoitteellisesti Arviointi-osaaminen - kuvailee ja arvioi erilaisia oppimisen ja kasvun tukemisen ympäristöjä ja oppi-laitosorganisaation toimintatapoja - toimii erilaisissa oppilaitosympäristöissä noudattaen niiden vakiintuneita käytänteitä - arvioi pedagogisesta näkökulmasta toimintaympäristöjen ja -käytänteiden merkitystä opettajan ja opiskelijan toiminnalle - problematisoi organisaa-tiontoimintaympäristöjä ja käytänteitä sekä ehdottaa vaihtoehtoisia toimintatapoja Kumppanuus-osaaminen - kuvailee yhteisöllisen ja yhteistoiminnallisen työskentelyotteen merkitystä opettajan työssä - osallistuu tehtävänsä mukaisesti oppilaitoksen toimintaan - toimii monipuolisesti oppilaitoksen eri ryhmien jäsenenä sekä arvioi ryhmien toimintaa ja valintoja - kehittää ja muuttaa oppilaitoksen vuorovaikutus- ja toimintakäytänteitä yhteistoiminnalliseen ja yhteisölliseen suuntaan Ohjaamis-osaaminen - nimeää erilaisia oppilai-toksissa käytettäviä oppimisen ja kasvun tukiprosesseja - arvioi oppimisen ja kasvun tukiprosesseja erilaisissa toiminta-, oppimis- ja kasvuympäristöissä - osallistuu aktiivisesti oppimista ja kasvua tukevien prosessien toteuttamiseen - kehittää oppilaitoksen oppimisympäristöjä ja tukiprosesseja vuorovaikutusta ja opiskelijan aktiivisuutta tukevaan suuntaan Kulttuuri-osaaminen - kuvailee erilaisten toimintakulttuurien, erilaisuuden ja moninaisuuden näkymistä ja merkitystä toiminta-, kasvu ja oppimisympäristöissä - arvioi toimintakulttuurien moninaisuuden merkitystä yhteisön toiminnassa - vaikuttaa toiminta-, oppimis- ja kasvuympäristöjen muuttamiseksi joustaviksi ja kulttuurisesti avoimiksi - toimii sujuvasti erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa käyttäen erilaisia vuorovaikutuksen tapoja (myös virtuaalisia) - edesauttaa kulttuurisen moninaisuuden toteutumista ja tuo yhteisöön uusia kulttuurisia vaikutteita Hyvinvointi-osaaminen - tunnistaa erilaisten toimintaympäristöjen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja esteettömyyteen vaikuttavia tekijöitä - toimii oppilaitosorgani-saation jäsenenä hyvinvointia, turvallisuutta ja esteettömyyttä edistävällä tavalla - esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia ja puuttuu hyvinvointia, turvallisuutta ja saavutettavuutta heikentäviin käytänteisiin - kehittää ja muuttaa yhteisöllisesti erilaisia toimintaympäristöjä hyvinvointia, turvallisuutta ja esteettömyyttä edistäviksi Hyväksilukeminen: Seminaaria ei voi hyväksilukea Opintokokonaisuuteen liittyvä kirjallisuus: Heinilä, H., Kalli, P. & Ranne, K. (toim.) 2009. Tutkiva oppiminen ja pedagoginen asiantuntijuus. Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy. Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukannel, S., Passi, S. & Särkkä, H. 2007. Oppimista tukevat ympäristöt. Johdatus oppimisympäristöajatteluun. Vammala: Vammalan kirjapaino Oy. Mäkinen, M., Annala, J., Korhonen, V., Vehviläinen, S., Norrgrann, A-M., Kalli, P. & Svärd, P. (toim.) 2012. Osallistava korkeakoulutus. Tampere: Tampere University Press. Salmela-Aro K. & Nurmi J. Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. 2002. Jyväsky-lä: PS-kustannus. Stenberg, K. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Juva: PS-kustannus. Repo-Kaarento, S. 2007. Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Kansanvalistusseura. Helsinki. Tomperi, T. & Juuso, H. (toim.) 2008. Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Tampere: Vastapaino. Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena. Helsinki: Kirjayhtymä. Tieteelliset aikakauslehdet: Aikuiskasvatus Kasvatus Ammattikasvatuksen aikakauskirja
1L00CC85-3007
Koulutuksen laajuus on 4 opintopistettä ja se edellyttää aktiivista läsnäoloa lähiopetuksessa sekä välitehtävien laatimista. Lähipäivät järjestetään Tampereen ammattikorkeakoulussa, ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, Kuntokatu 3, Tampere.