Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
6M00FK56-3002
Opintojakso on pakollinen niille, joilla ei ole aiempaa kokemusta metsänhoitotöistä. Opiskelijat, joilla on metsäalan ammatillinen perustutkinto sekä opiskelijat, joilla on muulla tavalla hankittu osaaminen, hakevat hyväksilukua.
7B00FP05-3001
Opintojakso oltava suoritettu ennen 1.opintovuoden ohjattua harjoittelua.
5P00BN88-3008
Tutkimukselliset menetelmät -opinnot tulee suorittaa ennen opinnäytetyön aloittamista. Ne järjestetään sekä kevät- että syyslukukaudella ja niistä tiedotetaan kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijoille sähköpostitse. Opinnäytetyön aihe ja aloittaminen hyväksytetään koulutuspäälliköllä. Opinnäytetyölle nimetään aina ohjaaja.
5R00BF24-3016
Kirjallisuus: Luentomoniste, nimetyt KH-kortit ja tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, tuntiharjoitukset, harjoitustyö, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BI06-3008
Kirjallisuus: Ratu-aineisto ja tapauskohtaisesti sovittava kirjallisuus. Opetusmenetelmät: yhteistoiminnallinen oppiminen, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitustyöt, raportti/työselostus, ryhmäopiskelu, ongelmalähtöinen opiskelu, projektityöskentely ja loppuseminaari.